#!/addi/sh

V2h5IHdvdWxkIHlvdSBldmVuIGRlY29kZSB0aGlzPwo=